AFLYST: Generalforsamling i Lillebæltsyd kredsen den 2. april, 2020 i Aabenraa Båd Club

2. marts 2020 18:43 , af Tim Fink

Opdateret: Generalforsamling er aflyst pga. corona situationen.

 

DANSK SEJLUNION

LILLEBÆLT SYDKREDS – SEJLSPORT SØNDERJYLLAND

Sønderborg den 03.03. 2020.

 

 

Til kredsklubbernes formænd, miljø-, kapsejlads-, ungdoms- og tursejler kontaktpersoner:

 

Indkaldelse til kredsgeneralforsamling den 2. April 2020 kl 18.00 i Aabenraa Båd Club (ABC), Kystvej 27, 6200 Aabenraa

 

Indkaldelsen er udsendt til kredsens klubformænd samt kredsbestyrelsen pr. mail (hvor mailadresser haves) ellers pr. post jf. vedtægter § 7. Kan også ses på www.sejlsportsyd.dk

 

Det forventes, at den enkelte formand indbyder klubbens kontaktpersoner (maks. 3 repræsentanter fra hver klub – hver klub har 1 stemme, og kun fremmødte klubber kan stemme)

 

DAGSORDEN: (Vedtægter §8)

 1. Valg af dirigent.
 2. Registrering af medlemsklub.
 3. Årsberetning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. (se bilag)
 5. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag samt orientering om og behandling af forslag på DS generalforsamling 2020.
 6. Forelæggelse af hovedlinjer for kredsens aktiviteter i indeværende år (2020).
 7. Budgetorientering for indeværende år samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Valg af formand(ulige år) – Bent Rasmussen, GSF, genopstiller
 9. Valg af 1 kredsbestyrelsesmedlem(ulige år) – Finn Halberg, SYC, genopstiller.
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – heraf kredsens ungdomsrepræsentant efter indstilling fra kredsens klubber(lige år) – Tim Fink, SYC, Nicolai Ebbesen, genopstiller alle.
 11. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen hvert år. – Morten Hørlyck, FB genopstiller
 12. Valg af en revisor og en revisorsuppleant hvert år. – Flemming Clausen, SYC genopstiller.
 13.  Fastsættelse af næste års mødested
 14.  Eventuelt.

For at få den bedste og bredeste debat omkring kredsen og dens virke, er det af afgørende betydning, at klubbernes repræsentanter møder op, samt medbringer det fornødne mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.

 

Vi starter kl 18.00 med en middag, som betales af kredsen.

                                                                                                            

Svar vedr. deltagelse og antal personer bedes givet senest den 26. marts 2020 til Tim Fink, e-mail tim.fink@hotmail.de eller mobil 30513786

 

Vel mødt til en god debat om kredsens kommende arbejdsår.

 

Pbv.

Tim Fink

Ungdomsrepræsentant

 

Bilag: Revideret regnskab 2019.