Vedtægter

VEDTÆGTER for
LILLEBÆLT SYDKREDS

1. Kredsens navn og hjemsted
Kredsens navn er Lillebælt Sydkreds. Dens hjemsted er den til enhver tid værende formands bopæl.

2. Formål
Lillebælt Sydkreds´formål er at fremme og koordinere samarbejdet mellem kredsens klubber.
Kredsen kan i den forbindelse påtage sig en udførende rolle udover den koordinerende rolle. Lillebælt Sydkreds kan derudover sætte sager, der er på dagsordenen på DS´s generalforsamling, til debat lokalt. Kredsen kan sammen med klubberne i kredsen på opdrag fra DS repræsentere sejlsporten i kommunale og regionale udvalg i kredsens lokalområde.

3. Medlemskab af hovedorganisationen
LILLEBÆLT SYDKREDS er en kreds under Dansk Sejlunion, der igen er medlem af DANSK IDRÆTS-FORBUND. Kredsen er underkastet disse organisationers vedtægter, regler og beslutninger.
Lillebælt Sydkreds indgår i Dansk Sejlunions region 2, som består af følgende kredse: Lillebælt Kreds, Fyn Kreds og Lillebælt Sydkreds.

4. Optagelse
Når en sejlklub optages som medlem af Dansk Sejlunion ,bliver den tilknyttet en kreds.
Der kan i øvrigt ikke optages andre medlemmer i kredsen.

5. Kontingent
Kredsens kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud og er forfalden til betaling førstkommende januar efter den ordinære generalforsamling.

6. Udmeldelse – udelukkelse
En medlemsklub kan ikke særskilt udmelde sig af LILLEBÆLT SYDKREDS. Ændringer af tilhørsforhold til en kreds kan kun ske efter reglerne i DANSK SEJLUNIONs vedtægter. Er en medlemsklub i kontingentrestance den 1. februar, kan kredsbestyrelsen med minimum 14 dages varsel indstille den pågældende klub til udelukkelse fra medlemskab i DANSK SEJLUNION og dermed af kredsen. Såfremt en medlemsklub slettes som medlem eller af anden årsag udelukkes, ophører medlemskabet af kredsen samtidigt.
Såfremt en medlemsklub udmelder sig af Dansk Sejlunion, ophører medlemskabet af kredsen samtidigt.

7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som fremgår af disse vedtægter, den højeste myndighed i alle kredsens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes senest i marts måned, men før generalforsamlingen i DS, indkaldes med 4 ugers skriftlig varsel ved skriftlig meddelelse, med dagsorden til alle medlemsklubber. Indkaldelsen sendes som almindelig post eller som elektronisk post. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest den 15. januar og skal optages på dagsordenen. Adgang til generalforsamlingen har indtil 3 repræsentanter for hver medlemsklub(en af disse skal have mandat til at afgive klubbens stemme), og den siddende kredsbestyrelse. Hver medlemsklub har 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves ved fremmøde på generalforsamlingen.

8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

     1. Valg af dirigent 
     2. Registrering af af medlemsklub 
     3. Årsberetning til godkendelse 
     4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
     5. Behandling /beslutning af eventuelt indkomne forsalg samt orientering om og 
        behandling af forslag til DS generalforsamling 
     6. Forelæggelse af hovedlinier for kredsens aktiviteter i indeværende år 
     7. Budgetorientering for det indeværende år samt fastsættelse af kontingent for det kommende år 
     8. Valg af formand (ulige år). 
     9. Valg af kredsbestyrelsesmedlem (ulige år) 
    10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer –heraf kredsens ungdomsrepræsentant 
        efter indstilling fra kredsens ungdomsafdeling (lige år) 
    11. Valg af en suppleant til kredsbestyrelsen hvert år 
    12. Valg af en revisor og en revisorsuppleant hvert år 
    13. Fastlæggelse af næste års mødested 
    14. Eventuelt.

9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af kredsbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog jvf §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden – dog skal der på begæring af én medlemsklub foregå skriftlig afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol sammen med et referat af forhandlingerne og underskrives af dirigenten. Senest 4 uger efter generalforsamlingen udsendes referatet til medlemmerne og DS, via alm. post eller som elektronisk post(e-mail).

10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af kredsbestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 medlemsklubber skriftlig stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat og med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til alle medlemsklubber. Indkaldelsen sendes som alm. eller elektronisk post(e-mail).
Kredsbestyrelsen fastsætter mødested for den ekstraordinære generalforsamling.

11. Kredsbestyrelse
Bestyrelsen er kredsens daglige ledelse og repræsenterer kredsen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter kredsen iht. vedtægterne. Formanden og de fire bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12. Bestyrelsens konstituering
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand , kasserer og sekretær.
Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.. Kredsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede, Over kredsens møder føres en protokol. Kredsen tegnes af formanden og kasserer. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

13. Regnskab og budget
Regnskabsår for Lillebælt Sydkreds er 1. januar til 31. december. Kredsbestyrelsen skal senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling aflevere driftsregnskab og status til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
Regnskab og forslag til budget udsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.og en revisorsuppleant. Revisoren skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisor skal påtegne driftsregnskab og status. Revisoren skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

15. Vedtægtsændring
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. De evt. ændrede vedtægter træder først i kraft , når de er godkendt af Dansk Sejlunion. Forslag til vedtægtsændring skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

16. Kredsens opløsning
Kredsen kan kun opløses, såfremt det er besluttet på en DS-generalforsamling. Efter en sådan beslutning skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages beslutning om, hvorledes der skal forholdes med kredsens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Den formue, der er i behold, skal anvendes til aktiviteter, som falder indenfor DS´formålsparagraf, i kredsens lokalområde.

17. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27.02.07

LILLEBÆLT SYDKREDS

Jan Wojtczak